Główny Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrownia Rybnik

 

Ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:

Główny Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

Pion Dyrektora Technicznego / Podpion Głównego Inżyniera ds. Zarządzania Majątkiem / Wydział Nadzoru Automatyki, Systemów Cyfrowych i Telekomunikacji

 

Miejsce pracy: Rybnik

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:
 • Współpraca przy planowaniu rozwoju i wdrażaniu systemów OT i Cyberbezpieczeństwa.
 • Współpraca w planowaniu zakupu usług z obszaru systemów OT  i Cyberbezpieczeństwa.
 • Planowanie oraz zlecanie i rozliczanie wykonywania prac w ramach zawartych umów, weryfikacja i zatwierdzanie kosztorysów.
 • Weryfikacja pod względem merytorycznym i rachunkowym faktury za wykonane prace.
 • Pełnienie funkcji właścicielskich wskazanych systemów.
 • Współtworzenie materiałów przetargowych w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa OT.
 • Udział w przeprowadzaniu testów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz identyfikacji podatności.
 • Wspiercie Administratorów Technicznych i Właścicieli systemów OT w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Realizacja zadań wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
 • Współzarządzanie środkami trwałymi, WNiP i materiałami w obszarze OT
  w Oddziale.
 • Administrowanie wskazanymi systemami bezpieczeństwa.
 • Monitorowanie dostępności i wykorzystania zasobów Infrastruktury OT.
 • Organizacja przebiegu prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych.
 • Udział w rozwiązywaniu problemów technicznych pojawiających się w trakcie prac.
 • Odbiór techniczny i przygotowywanie dokumentów do rozliczeń zadań remontowych
  i modernizacyjnych.
 • Współuczestnictwo w opracowaniu działań naprawczych wynikających z analizy ryzyka i audytów.
 • Uczesnictwo w pracach zespołów ICT na poziomie Spółki PGE GiEK S.A. i grupy PGE oraz realizacja polityki i strategii PGE S.A. dla tego obszaru.
 • Współudział w tworzeniu i monitorowaniu wykonania budżetu OPEX i CAPEX
  w obszarze ICT w Oddziale.
 • Monitorowanie ruchu sieciowego, identyfikacja, analiza i reagowanie na potencjalne zagrożenia i incydenty w środowisku OT.
Kandydaci przystępujący do rekrutacji na powyższe stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
 • Wykształcenie wyższe: informatyka, cyberbezpieczeństwo lub pokrewne.
 • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lat na stanowiskach pracy związanych z administrowaniem systemami i sieciami IT/OT lub bezpieczeństwem IT/OT.
Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności i kompetencje:
 • Praktyczna znajomość norm PN-EN ISO/IEC 27001, PN-EN ISO 22301, dokumentu RFC 2350, rekomendacji NIST, NIS2 dotyczących systemów OT.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomość techniczna zagadnień związanych z eksploatacją sieci teleinformatycznych.
 • Znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN (routing i switching) wraz
  z systemami bezpieczeństwa sieciowego.
 • Znajomość technologii VPN i systemów zarządzania dostępem zdalnym.
 • Znajomość technologii wirtualizacji.
 • Znajomość architektury MS Active Directory.
 • Znajomość obsługi programów z pakietu MS Office.
 • Odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków.
 • Doświadczenie w pracy z systemami i narzędziami bezpieczeństwa IT/OT.
 • Posiadanie certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci IT/OT.
 • Doświadczenie w zakresie informatyki śledczej, analizy malware, analizy logów systemowych i ich korelacji.
 • Umiejętność identyfikacji incydentów bezpieczeństwa oraz analizy złośliwego oprogramowania.
 • Znajomość architektury systemów sterowania opartych o rozwiązania DCS, PLC, SCADA.
 • Znajomość infrastruktury sieciowej i zagadnień bezpieczeństwa sieci, znajomość technologii Firewalls.
 • Samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Dodatkowym atutem będą właściwe dla stanowiska uprawnienia E i D.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Pracę w stabilnej firmie i miłej atmosferze.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Różnorodny system premiowy.
 • Dodatkowe 4 dni urlopu.
 • Świadczenia z okazji Świąt.
 • System Świadczeń Socjalnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.giekelr@gkpge.pl, pod numerem telefonu +48 32 739 13 59 lub pod adresem siedziby Oddziału Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik.

 1. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 1. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych, którym te dane są powierzane.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium, których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.