Inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 119968

Warunki pracy


 • praca w wymiarze pełnego etatu

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie (urządzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner)

 • pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów, bariery architektoniczne wewnątrz budynku

 • praca poza siedzibą urzędu (w terenie podległym inspekcji) związana jest z przeprowadzaniem kontroli w nadzorowanych jednostkach, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w placówkach podlegających kontroli

 • prowadzenie pojazdu służbowego w trakcie wyjazdu na kontrole

 • kontakty z klientami zewnętrznymi urzędu

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole działalności aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • sporządza protokoły pokontrolne, projekty wezwań i decyzji pokontrolnych,
 • przeprowadza oględziny lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej,
 • uczestniczy w czynnościach zabezpieczeń przeterminowanych produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kat. 1,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające np. w przypadku zgłoszenia podejrzenia, że produkt leczniczy nie spełnia wymagań jakościowych,
 • prowadzi korespondencję z jednostkami podległymi inspekcji farmaceutycznej,
 • pobiera do badań próbki produktu leczniczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
 • Prawo jazdy kat. B (biegłe kierowanie samochodem).
 • Posługiwanie się komputerem, znajomość pakietów biurowych (Ms Office), Internetu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętności analityczne, skutecznego komunikowania się.