Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Rybnik
Ogłoszenie o naborze Nr 116613

Warunki pracy

Praca biurowa oraz w terenie (teren działania Powiatowego Inspektoratu w Rybniku: miasto Rybnik, miasto Żory, powiat rybnicki.


Siedziba PIW w Rybniku nie posiada wind, oraz przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym nad zakładami prowadzącymi sprzedaż bezposrednią, oraz rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzecego
 • prowadzi dokumentację, sprawozdawczość, wymagane rejestry i niezbędną ewidencję prowadzonych spraw, przygotowuje plany kontroli
 • prowadzi sprawy z zakresu badań monitoringowych
 • prowadzi postępowanie administracyjne, sporządza projekty decyzji administracyjnych i zaświadczeń
 • obsługuje weterynaryjne systemy informacyjne o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego RASFF
 • przeprowadza badanie przedubojowe zwierząt rzeźnych i badanie poubojowe mięsa z tych zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku Inspektora Weterynaryjnego ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Obsługa komputera, umiejętność stosowania prawa w praktyce, posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Jezyk angielski - poziom średni
 • Przeszkolenie z zakresu badania mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła.