Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 125701

Warunki pracy

Budynek przy ul. Damrota 16 w trakcie remontu. Budynek wyposażony w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty z klientami Urzędu w celu przyjęcia dokumentów/udzielenia informacji. Wizje lokalne dotyczące oględzin mieszkań lub miejsc pracy cudzoziemców. Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przyznania: świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie koszów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznania Karty Polaka, przedłużenia lub wymiany Karty Polaka.
 • Zapewnia obsługę systemów: VIS (Wizowy System Informacyjny) i SIS (System Informacyjny Schengen) oraz prowadzi rejestry w sprawach z zakresu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP (SI Pobyt) oraz Centralny Rejestr Przyznanych i Unieważnionych Kart Polaka (CRKP).
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania cudzoziemcom polskich dokumentów podróży, tymczasowych polskich dokumentów podróży, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, kart pobytu lub przygotowuje projekty decyzji o odmowie wydania tych dokumentów.
 • Zapewnia bezpośrednią obsługę klientów Urzędu - przyjmuje składane przez nich wnioski wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców, przyjmuje wnioski w sprawie Kart Polaka, przyznaje świadczenia pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka, przedłuża wizy, dokumenty podróży cudzoziemców oraz udziela informacji w tym zakresie.
 • Udziela klientom oraz organom odpowiedzi na zapytania wpływające do Urzędu drogą elektroniczną i telefoniczną celem przekazania im informacji, niezbędnych wskazówek oraz wyjaśnień w zakresie obsługi cudzoziemców.
 • Przeprowadza kontrole sposobu korzystania przez cudzoziemców z udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w celu ustalenia czy nie zachodzą okoliczności mogące stanowić podstawę do ich cofnięcia.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w II instancji w sprawach dotyczących unieważnienia zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języków obcych: język angielski lub rosyjski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16), o Karcie Polaka
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (w zakresie przedłużania wiz)
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych