Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Tychy
Ogłoszenie o naborze Nr 125997

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku przy ul. Barona 30 w Tychach. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Toalety na parterze budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa obywateli składających wniosek o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego lub odbierających właściwy dokument oraz dokonujących wpłat bezgotówkowych w punkcie paszportowym w Tychach. Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją. Kontakty zewnętrzne z organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w celu pozyskania dodatkowych informacji o osobach ubiegających się o wydanie dokumentów paszportowych oraz weryfikacji danych osobowych.

Zakres zadań

 • Prowadzi kompleksową obsługę paszportową - przyjmuje wnioski paszportowe i wydaje dokumenty paszportowe obywatelom.
 • Weryfikuje wnioski paszportowe pod kątem spełniania ustawowych wymagań celem podjęcia pozytywnych rozstrzygnięć w stosunku do osób ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego.
 • Kontroluje dokument paszportowy przed wydaniem go wnioskodawcy celem weryfikacji spersonalizowanych danych osobowych oraz jakości zapisanych w mikroprocesorze danych biometrycznych.
 • Przyjmuje wpłaty bezgotówkowe (opłata za wydanie paszportu).
 • Przetwarza dane gromadzone w Rejestrze Dokumentów Paszportowych (RDP) w celu aktualizacji danych paszportowych obywateli ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego.
 • Udziela klientom informacji i pomocy w załatwianiu spraw paszportowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
 • znajomość ustaw: o obywatelstwie polskim, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo, Tytuł III. Opieka i kuratela)
 • orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych