Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 125982

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Praca w terenie (prowadzone kontrole, oględziny nieruchomości). Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania dotyczące udzielania zgód na obrót i udostępnianie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Przeprowadza kontrole z zakresu prawidłowości stosowania przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa w tym obszarze) przez starostów/prezydentów miast na prawach powiatu.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi, zaświadczeń, pism oraz notatki informacyjne dla Kierownictwa Urzędu z zakresu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.
 • Rozpatruje wnioski o udzielenie informacji publicznej z zakresu działania Oddziału do Spraw Nadzoru nad Gospodarką Nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Weryfikuje pod kątem zgodności i kompletności wykazy nieruchomości otrzymywane od starostów/prezydentów miast.
 • Przygotowuje projekty zarządzeń w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych oraz podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej.
 • Wprowadza do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa informacji otrzymywanych od starostów o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa.
 • Planuje i realizuje budżet (w tym w układzie zadaniowym) w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks cywilny
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o finansach publicznych (dział III)
 • myślenie analityczne