Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126402

Warunki pracy

Budynek przy ul. Powstańców 41a – bez barier architektonicznych, wyposażony w 2 windy osobowe, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd, dojście do budynku utwardzone. Przy schodach znajdują się obustronne poręcze. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie: wyjazdy służbowe na terenie województwa w celu wykonywania zadań kontrolnych oraz kontrole m.in. w jednostkach organizacyjnych takich jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, środowiskowe domy samopomocy, urzędy gmin. Obsługa (osobista i telefoniczna) klientów zewnętrznych m.in. interweniujących w związku z niezadowalającym sposobem załatwienia problemów pomocy społecznej


 

Zakres zadań

 • Kontroluje merytoryczną poprawność realizacji przez gminy świadczeń rodzinnych celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji i wykorzystania środków publicznych służących właściwemu funkcjonowaniu systemu świadczeń rodzinnych.
 • Kontroluje merytoryczną poprawność realizacji przez gminy świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji i wykorzystania środków publicznych służących właściwemu funkcjonowaniu systemu świadczeń alimentacyjnych.
 • Kontroluje merytoryczną poprawność realizacji przez gminy jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz zasiłków dla opiekunów celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji i wykorzystania środków publicznych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interwencje związane ze świadczeniami rodzinnymi, jednorazowymi świadczeniami „Za życiem”, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami wychowawczymi dot. okresu od 1.04.2016 roku do 31.05.2022 roku oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych w celu ustosunkowania się do ich treści, zweryfikowania ich zasadności lub podjęcia działań zaradczych.
 • Przygotowuje merytoryczną opinię dotyczącą zasadności skarg i wniosków w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, jednorazowych świadczeń „Za życiem”, świadczeń wychowawczych dot. okresu od 1.04.2016 roku do 31.05.2022 roku, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w celu przekazania rozstrzygnięcia merytorycznego do Wydziału Kontroli.
 • Sporządza analizy, sprawozdania i opracowania z zakresu działań obejmujących system świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w celu ich monitorowania i dostarczania informacji o aktualnym stanie faktycznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli w administracji publicznej lub/i z przeprowadzaniem audytu lub/i z realizacją świadczeń rodzinnych lub/i z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub/i z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych lub co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw wraz z aktami wykonawczymi: o świadczeniach rodzinnych; o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w zakresie: stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia oraz obowiązku alimentacyjnego)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta

Podobne oferty

28 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Miejsce pracy: śląskie / Tarnowskie Góry

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wymuszona pozycja ciała-siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej dobowego...

Więcej informacji
27 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy praca o charakterze administracyjno-biurowym wykonywana w siedzibie urzędu praca z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie) i urządzeń biurowych obciążenie dla organizmu stanowi długotrwała pozycja siedząca budynek urzędu i jego...

Więcej informacji
22 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca...

Więcej informacji