Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 133189

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Krajowe wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Codzienna obsługa klientów zewnętrznych (strony postępowań, projektanci). Przeprowadzanie kontroli w starostwach i miastach na prawach powiatu. Reprezentowanie organu na zewnątrz (WSA w Gliwicach i NSA w Warszawie).

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji oraz trybie nadzwyczajnym w sprawach o zezwolenie na realizację inwestycji publicznych oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji publicznych, w tym w sprawach dotyczących inwestycji realizowanych w ramach programów: POIŚ 2014-2020, FEnIKS oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).
 • Przeprowadza kontrole jednostek samorządu terytorialnego w celu oceny terminowości wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Uczestniczy w rozprawach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących skarg na decyzje wydawane w II instancji.
 • Przygotowuje projekty upomnień i tytułów wykonawczych celem wszczęcia postępowań egzekucyjnych dotyczących przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz umożliwienia wejścia inwestorowi na teren nieruchomości objętej inwestycją.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego lub urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, o transporcie kolejowym, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
 • umiejętność czytania projektu zagospodarowania terenu
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o drogach publicznych
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta

Podobne oferty

22 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Obsługa...

Więcej informacji
22 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa...

Więcej informacji
20 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec

obsługa klienta, przyjmowanie i wysyłka korespondencji, rejestrowanie pism, faktur i dysponowanie zgodnie z obowiązyjącym obiegiem dokumentów, sporządzanie zestawień tabelarycznych, obsługa urządzeń teleinformatycznych, segregowanie, porządkowanie i...

Więcej informacji