Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 133308

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy wiąże się w wyjazdami na kontrole podmiotów zarządzających obiektami sportowymi umieszczonymi w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej jest obowiązkowe. W ramach czynności kontrolnych obiekt testowy (sylwetka człowieka na obrazie o wysokości 50 cm wraz ze statywem) ustawiany jest w wytypowanych miejscach na obiekcie znajdujących się w polu obserwacji danego punktu kamerowego na granicach obszarów podlegających rejestracji. Ponadto praca wiąże się z wyjazdami służbowymi dot. udziału w konferencjach, warsztatach i spotkaniach organizowanych poza siedzibą Urzędu. Kontakty zewnętrzne z jednostkami samorządu terytorialnego i pozostałymi właścicielami i zarządcami stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej jest obowiązkowe, stronami postępowań administracyjnych i podmiotami opiniującymi (Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Państwowej Straży Pożarnej, związki sportowe), jednostkami administracji zespolonej i niezespolonej. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole parametrów technicznych oraz stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach, w obiektach lub na terenach, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej jest obowiązkowe.
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem umieszczenia (wykreślenia) stadionu, obiektu lub terenu w wykazie (z wykazu) stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania, wykonania oraz obsługi systemów monitoringu imprez masowych.
 • Opracowuje oraz aktualizuje roczny plan kontroli parametrów technicznych oraz stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach, w obiektach lub na terenach, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej jest obowiązkowe.
 • Opracowuje sprawozdania z kontroli parametrów technicznych oraz stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk celem zbadania stopnia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz uzyskania informacji o najczęściej występujących nieprawidłowościach.
 • Realizuje zadania w zakresie interwencji, skarg, wniosków dot. zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, celem jak najsprawniejszego eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa śląskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z opracowywaniem, opiniowaniem projektów systemów monitoringu wizyjnego lub jego obsługą techniczną lub/i w administracji publicznej na stanowiskach związanych z realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego lub/i zarządzania kryzysowego lub/i przeprowadzaniem kontroli
 • znajomość ustaw: o bezpieczeństwie imprez masowych, o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość działania systemów monitoringu wizyjnego (telewizji przemysłowej CCTV)
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office) na poziomie zaawansowanym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzeń MSWiA ws. sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz ws. warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej
 • myślenie analityczne, wystąpienia publiczne