Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 136830

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd (od strony ul. Reymonta). Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń wielofunkcyjnych (np. drukarka, skaner). Konieczność prowadzenia rozmów telefonicznych. Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Zagrożenie korupcją. Praca w stresie spowodowanym krótkim terminem (30 dni) na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Narażenie na naciski różnych grup interesu.

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy prawnej uchwał organów samorządu terytorialnego lub ich zmian podejmowanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadza walidację załączników graficznych w formacie gml lub xml.
 • Dokonuje analizy prawnej uchwał organów samorządu terytorialnego lub ich zmian wynikających z ustawy o rewitalizacji w zakresie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przystępowania do sporządzenia i uchwalania gminnego programu rewitalizacji.
 • Reprezentuje Wojewodę Śląskiego przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących skarg Wojewody na uchwały samorządu terytorialnego oraz skarg organów samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze oraz zarządzenia zastępcze Wojewody.
 • Przygotowuje zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w celu wprowadzania złóż kopalin do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wykonania kompetencji Sejmiku Województwa Śląskiego w zakresie opracowania oraz uchwalenia audytu krajobrazowego. Sporządza załącznik graficzny w formacie gml lub xml.
 • Rozpatruje sygnały obywateli dotyczące działań organów samorządu terytorialnego w zakresie sporządzania i uchwalania gminnych oraz wojewódzkich dokumentów planistycznych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa przez te organy.
 • Prowadzi szkolenia dla gmin celem przekazania ich przedstawicielom informacji i wytycznych na temat zagadnień planistycznych, w tym dotyczących interpretacji przepisów prawnych z tego zakresu.
 • Uzgadnia projekty gminnych dokumentów planistycznych celem stwierdzenia zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
 • Dokonuje analizy prawnej uchwał organów samorządu terytorialnego lub ich zmian wynikających z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub/i wyższe na kierunku prawo lub/i wyższe na kierunku lub o specjalności: architektura lub urbanistyka lub planowanie przestrzenne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym lub/i rewitalizacją lub/i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu urbanistyki lub/i architektury – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub wyższego na kierunku lub o specjalności: architektura lub urbanistyka lub planowanie przestrzenne LUB co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym lub/i rewitalizacją lub/i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu urbanistyki lub/i architektury – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego
 • umiejętność obsługi oprogramowania QGIS
 • znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze (Dział I, z Działu II art. 10, z Działu III Rozdział I, z Działu V Rozdziały 2 i 3, z Działu VI Rozdział 1, z Działu IX Rozdział 2 oraz art. 208), o samorządzie gminnym (art.6-8; art. 11-21; Rozdział 10), o rewitalizacji, o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dział I, z Działu IV Rozdział 1), o ochronie przyrody (Rozdziały od 1 do 5 oraz 8 do 9), o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Rozdziały: 1-3), Prawo ochrony środowiska (w Tytule I Działy: I,II,VII oraz w Tytule II Działy: IV-VII), o gospodarce nieruchomościami (w Dziale III Rozdziały: 1-2), Prawo wodne (Działy: I,IV,VII i IX), o drogach publicznych (Rozdział 2 i 4), o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach (Rozdziały: 1-4), o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: w przypadku wykształcenia wyższego studia podyplomowe z planowania przestrzennego lub urbanistyki lub rewitalizacji; w przypadku wykształcenia wyższego o specjalności: architektura lub urbanistyka lub planowanie przestrzenne studia podyplomowe z prawa administracyjnego
 • szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
 • znajomość ustaw: o izbach rolniczych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 2, 4-5,21,47a)
 • myślenie analityczne, wystąpienia publiczne

Podobne oferty

25 Kwietnia 2024

Przedsiębiorstwo: Kancelaria Radcy Prawnego Sebastiana Sołtysa

Miejsce pracy: śląskie / Tarnowskie Góry

Zadania: wsparcie w zapewnieniu obsługi prawnej klientów kancelarii, przygotowanie i opiniowanie umów, sporządzania projektów pism procesowych, przygotowania projektów korespondencji z urzędami, instytucjami i organami administracji publicznej, wykonywania...

Więcej informacji
25 Kwietnia 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie

Miejsce pracy: śląskie / Myszków

Warunki pracy Praca przy komputerze, także poza siedzibą Inspektoratu, praca na VI piętrze, pomieszczenia biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości Zakres...

Więcej informacji