Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116243

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z Ministerstwami i podmiotami publicznymi oraz podmiotami z sektora prywatnego zaangażowanymi w realizację przedsięwzięć z PdŚ. Zagrożenie korupcją. Praca w terenie związana z prowadzonymi kontrolami oraz wizjami lokalnymi. Krajowe wyjazdy służbowe związane są z uczestniczeniem w spotkaniach roboczych w ministerstwach w związku z obsługiwanymi programami rządowymi i resortowymi.


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o wypłatę dotacji dla zadań Programu Senior+ i dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA) za dany okres rozliczeniowy.
 • Weryfikuje dokumenty składane przez beneficjentów Senior+, FRPA oraz dotacje celowe na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), a także przygotowuje projekty umów, porozumień oraz aneksów do nich.
 • Planuje oraz przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących NPP.
 • Wydaje decyzje administracyjne dot. wpisania organizacji pozarządowych na listę uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie województwa śląskiego.
 • Przeprowadza proces naboru, weryfikacji i oceny ofert realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Senior+ oraz z FRPA.
 • Koordynuje działania dot. przygotowania wystąpienia Wojewody o podział środków rezerwy celowej.
 • Przygotowuje sprawozdania kwartalne oraz roczne o NPP, sprawozdania roczne z realizacji programu Senior+ na terenie województwa, a także przygotowuje dla dysponenta FRPA roczne sprawozdanie z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie.
 • Przygotowuje kwartalne raporty monitorujące wdrażanie „Programu dla Śląska” (PdŚ).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych.
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o nieodpłatnej pomocy prawej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, o pomocy społecznej, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • znajomość Prawa budowlanego
 • znajomość rozporządzenia RM ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego: angielski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość „Programu dla Śląska”
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne