Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 120236

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera
(z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Kontakty zewnętrzne z: ZUS celem uzgodnienia i wyjaśnienia wątpliwości dot. składek ZUS, Urzędami Skarbowymi celem uzgodnienia i wyjaśnienia wątpliwości dot. podatku dochodowego oraz kancelariami komorniczymi.

Zakres zadań

 • Sporządza dokumentację płacową pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW) celem prawidłowego naliczania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń z umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz powołań (w tym wynagrodzeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych).
 • Sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu celem potwierdzenia wysokości wynagrodzeń osiągniętych przez byłych i obecnych pracowników ŚUW, w tym zaświadczeń do celów emerytalno – rentowych (ERP-7).
 • Sporządza imienne miesięczne raporty dotyczące potrącanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy celem przedłożenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
 • Sporządza informacje o uzyskanych przez pracowników ŚUW dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy celem umożliwienia tym pracownikom rozliczenia się z właściwymi urzędami skarbowymi.
 • Sporządza wyliczenia do korekty składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne celem prawidłowego rozliczenia z ZUS oraz zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczonym.
 • Wystawia dokumenty zgłoszeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikających z nawiązania lub zakończenia umowy zlecenie bądź obowiązku składkowego wynikającego z powołania celem realizacji obowiązków płatnika w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Oblicza składki PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) finansowane przez Urząd oraz oblicza i pobiera od uczestnika PPK wpłaty finansowane przez uczestnika PPK celem realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy o PPK.
 • Przygotowuje zaświadczenia celem wystawienia informacji o świadczeniach rekompensacyjnych za niepodwyższanie płac w sferze budżetowej w latach 1991 – 1992.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowych lub/i kadrowych lub/i płacowych
 • znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych (rozdziały I – IV), o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdziały I – IV, VI, VII, VIII), o służbie cywilnej (rozdział VII)
 • znajomość Kodeksu pracy (w zakresie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • orientacja na klienta, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Podobne oferty

05 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, urządzenia biurowe oraz meble. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 2 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 1 piętrze. Budynek nie posiada...

Więcej informacji
04 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu

Miejsce pracy: małopolskie / Olkusz

Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 - praca przy komputerze - praca w siedzibie urzędu - wyjazdy służbowe /szkolenia/ - budynek inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - siedziba Inspektoratu mieści się...

Więcej informacji
03 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Miejsce pracy: śląskie / Mysłowice

Warunki pracy Praca w systemie 8-godzinnym, jednozmianowym, w godz. od 7.30 do 15.30 Praca administracyjno - biurowa Praca przy komputerze powyżej 4h, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Narzędzia pracy: telefon, komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, fax,...

Więcej informacji