Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 120438

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Kontakty zewnętrzne z podmiotami działającymi w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz z podmiotami współpracującymi z tym systemem. Praca w terenie w związku z wykonywaniem kontroli. Zagrożenie korupcją. Udział w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach w zakresie ratownictwa medycznego.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania skargowe oraz wyjaśniające, w tym w zakresie działających w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) jednostek systemu w celu właściwego oraz bezstronnego rozstrzygania i oceny spraw spornych stanowiących przedmiot skarg, zgłoszeń oraz wyjaśnień.
 • Przeprowadza postępowania kontrolne dysponentów jednostek sytemu PRM i jednostek z nim współpracujących, podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych oraz prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w celu oceny spełniania przez te jednostki i podmioty ustawowych wymagań oraz prawidłowości działania.
 • Monitoruje obowiązek doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych poprzez przyjmowanie, analizowanie i weryfikowanie wniosków o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego i przedłożonej dokumentacji potwierdzającej odbyte w danym okresie szkolenia w celu wydania im odpowiedniej karty.
 • Podejmuje działania organizacyjne niezbędne dla zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu PRM na terenie województwa, w tym zadań związanych z zapewnianiem ustawowych parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.
 • Opracowuje wytyczne, zalecenia oraz procedury dot. funkcjonowania systemu PRM na terenie województwa w celu zapewnienia jego sprawnego działania i wymiany informacji pomiędzy jednostkami systemu oraz pozostałymi podmiotami współpracującymi z systemem PRM.
 • Koordynuje proces organizacji kursów doskonalących dla ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w tym prowadzi listy podmiotów i terminów kursów celem zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa jego przebiegu.
 • Sporządza i aktualizuje Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 • Prowadzi i aktualizuje w systemie informatycznym rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM oraz prowadzi ewidencję szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego celem zapewnienia aktualnych danych o tych jednostkach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego lub co najmniej 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej (dział I, rozdział 3 działu II i dział VI)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności dział II i VII
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia MZ ws. sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 1 Działu I, rozdział 1 Działu V i Dział VI)
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Podobne oferty

28 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny polegający na przenoszeniu sprzętu teleinformatycznego – doraźnie do 50...

Więcej informacji
27 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Na stanowisku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na...

Więcej informacji
25 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej...

Więcej informacji