Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 120884

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, monotonia pracy - czasochłonna, żmudna, uciążliwa dla oczu korekta złożonego tekstu, praca na dwóch monitorach ze względu na specjalistyczne oprogramowanie.

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalnym i technicznym akty prawne kierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przy pomocy aplikacji informatycznej „E-dziennik”.
 • Wprowadza metadane (m. in. dane aktu, powiązania między aktami) celem skategoryzowania aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 • Przygotowuje zbiorcze wydziałowe sprawozdania, zestawienia, rejestry, informacje z zakresu funkcjonowania wydziału oraz założeń i wykonania budżetu zadaniowego w celu sprawnej pracy Wydziału.
 • Wykonuje korektę elektroniczną aktów prawnych w celu złożenia elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.
 • Wspomaga zadania sekretariatu w zakresie prowadzenia rejestru rozporządzeń, zarządzeń, porozumień, poleceń Wojewody Śląskiego oraz importu danych do systemu E-nadzór celem wsparcia pracy kierownictwa Wydziału.
 • Publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu rozstrzygnięcia nadzorcze wydane przez Wojewodę Śląskiego celem udostępnienia ich na podmiotowej stronie urzędu.
 • Prowadzi pozostałe wydziałowe rejestry (dot. regulaminu wewnętrznego Wydziału, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności pracowników wydziału itp.) w celu sprawnej pracy Wydziału.
 • Nadaje wizy aktom prawnym w celu skierowania ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office) na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość ustaw: o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzenia PRM ws. wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa (w zakresie podejmowania i kierowania do publikacji aktów prawa miejscowego)
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Podobne oferty

28 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny polegający na przenoszeniu sprzętu teleinformatycznego – doraźnie do 50...

Więcej informacji
27 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Na stanowisku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na...

Więcej informacji
25 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej...

Więcej informacji