Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olkusz
Ogłoszenie o naborze Nr 126472

Warunki pracy


 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.
 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała - pozycja głównie siedząca.
 • Nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.
 • Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
 • Pomieszczenie biurowe usytuowane na poziomie + 1 budynku Komisariatu.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).
 • Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, kserokopiarka, skaner, niszczarka papieru.

Zakres zadań

 • Prowadzi elektroniczne rejestry dotyczące śledztw i dochodzeń, postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia oraz spraw o wykroczenia, w tym odnotowuje sposób załatwienia spraw w celu zapewnia właściwej ewidencji prowadzonych czynności służbowych.
 • Prowadzi depozyt dowodów rzeczowych oraz dokumentację z tym związaną, przyjmuje, ewidencjonuje i wydaje uprawnionym osobom materiały zabezpieczone do prowadzonych czynności procesowych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dowodami rzeczowymi w jednostce.
 • Kompletuje, przechowuje sprawy ostatecznie załatwione dotyczące śledztw i dochodzeń, postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia oraz spraw o wykroczenia w celu przekazania ich do Składnicy akt Komisariatu Policji w Wolbromiu.
 • Sporządza protokoły brakowania i spisy akt przekazanych do Składnicy akt w celu zgodnego z prawem postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Policji, w tym aktualizacji ewidencji spraw pozostających w dalszej realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz specjalistycznych aplikacji komputerowych.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Znajomość przepisów: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów w sprawie postępowania z dowodami rzeczowymi, przechowywanymi przez Policję, zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w KWP w Krakowie i jednostkach podległych oraz dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność obsługi klienta.
 • Budowanie pozytywnych relacji.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Obowiązkowość.
 • Sumienność i dokładność.
 • Dążenie do rozwoju zawodowego.