Inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 125361

Warunki pracy

Miejsce pracy usytuowane na drugim piętrze (brak podjazdu i ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo).


Zakres obowiązków obejmuje również pracę w terenie i wiąże się z obsługą petentów zewnętrznych.

Zakres zadań

  • Prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów zabytkowych układów zieleni oraz dokonywanie oceny weryfikacji danych tych obiektów, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkam.
  • Przygotowanie projektów, decyzji, zaświadczeń i innych pism z zakresu ochrony nad zabytkami.
  • Współpraca z organami ochrony środowiska w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkowymi układami zieleni.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: ogrodnictwa, architektury krajobrazu, biologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Mile widziane: doświadczenie zawodowe w ochronie zabytków, w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, znajomość KPA, ustawy o ochronie zabytków