Inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 125385

Warunki pracy

Miejsce pracy usytuowane na pierwszym piętrze (brak podjazdu i ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo).


Zakres obowiązków obejmuje równiez pracę w terenie i wiąże się z obsługą petentów zewnętrznych.

Zakres zadań

  • Ujednolicenie wytycznych konserwatorskich podczas opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  • Ujednolicenie wytycznych konserwatorskich podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów zabytkowych układów zieleni oraz dokonywanie oceny weryfikacji danych tych obiektów, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkam.
  • Przygotowanie projektów, decyzji, zaświadczeń i innych pism z zakresu ochrony nad zabytkami.
  • Współpraca z organami ochrony środowiska w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkowymi układami zieleni.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: architektury, urbanistyki, zagospodarowania przestrzennego, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, biologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Mile widziane: doświadczenie zawodowe w ochronie zabytków; w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, znajomość KPA, ustawy o ochronie zabytków

Podobne oferty

22 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca...

Więcej informacji
18 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, kserokopiarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

Więcej informacji
15 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

Więcej informacji