Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 133517

Warunki pracy

Praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych. Praca z wykorzystaniem komputera, praca zmianowa.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole interwencyjne i czynności na podstawie art. 10b ustawy IOŚ oraz przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania warunków korzystania ze środowiska oraz zgodności prowadzonych przez przedsiębiorców działań z przepisami prawa karnego;
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujacych warunków korzystania ze środowiska celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Prowadzi działania w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej, w tym działania o charakterze analitycznym, działania w terenie;
 • Prowadzi czynności zlecone Inspektoratowi przez Policję, Prokuraturę i inne organy ochrony prawa;
 • Przygotowuje zawiadomienia do prokuratury w przypadku stwierdzenia w toku wykonywanych czynności okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa;
 • Przygotowuje i przekazuje do Wydziału Prawnego WIOŚ dokumentację z przeprowadzonej kontroli, potwierdzającą stwierdzone naruszenia, w celu zastosowania wymaganych prawem środków administracyjnych lub wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych wraz ze wskazaniem propozycji w tym zakresie;
 • Analizuje, podejmuje działania i udziela odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje celem załatwienia zgłoszonych spraw;
 • Prowadzi bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych;
 • Prowadzi czynności celem ustalenia przyczyn powstawania oraz nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia i przywrócenia środowiska do stanu wymaganego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Obsługa komputera w środowisku Windows-pakiet Office,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność podejmowania działań w sytuacjach stresowych;
 • Znajomość języka angielskiego lub innego obowiązującego w UE na poziomie komunikatywnym;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 • Ogólna sprawność fizyczna,

Podobne oferty

01 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Miejsce pracy: śląskie / Bieruń

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: współpracę z jednostkami samorządowymi oraz gminnymi zespołami reagowania kryzysowego, udział w akcjach przeciwpowodziowych, szacowaniu szkód powodziowych, sporządzaniu wykazów i materiałów przetargowych...

Więcej informacji
01 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Miejsce pracy: małopolskie / Olkusz

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: współpracę z jednostkami samorządowymi oraz gminnymi zespołami reagowania kryzysowego, udział w akcjach przeciwpowodziowych, szacowaniu szkód powodziowych, sporządzaniu wykazów i materiałów przetargowych...

Więcej informacji