Inspektor

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Sosnowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 121105

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa związana z prowadzeniem ewidencji oraz obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Praca związana z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Na stanowisku pracy występują częste kontakty telefoniczne z instytucjami zewnętrznymi, prokuraturami i sądami. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, w budynku winda. Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje budynku i pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno – biurową naczelnika Wydziału oraz obsługę kancelaryjno - biurową komórek organizacyjnych wydziału, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych
 • Pobiera i przyjmuje korespondencję i przesyłki, ewidencjonuje je w rejestrze elektronicznym, a następnie wydaje je adresatom, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych
 • Wysyła korespondencję i przesyłki jawne, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Wydaje osobom opinie dotyczące organizacji imprez masowych oraz przyjmuje potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej w sprawach wydania opinii na osoby wykonujące działalność gospodarczą z zakresu wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi lub wydania zaświadczeń o zgłoszeniu zagubienia dokumentów, w celu zgromadzenia pełnej dokumentacji oraz wydania lub przesłania opinii/zaświadczenia wnioskodawcom
 • Przygotowuje i archiwizuje dokumenty jawne, w celu przekazania ich do składnicy akt
 • Prowadzi pomocnicze ewidencje i rejestry, w celu dostarczenia aktualnej informacji oraz zapewnienia właściwej ewidencji dokumentów jawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” wydanego przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego i uzyskanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • znajomość przepisów zarządzenia Nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2016 r. poz. 20 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych „Office”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

Podobne oferty

05 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, urządzenia biurowe oraz meble. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 2 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 1 piętrze. Budynek nie posiada...

Więcej informacji
04 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu

Miejsce pracy: małopolskie / Olkusz

Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 - praca przy komputerze - praca w siedzibie urzędu - wyjazdy służbowe /szkolenia/ - budynek inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - siedziba Inspektoratu mieści się...

Więcej informacji
03 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Miejsce pracy: śląskie / Mysłowice

Warunki pracy Praca w systemie 8-godzinnym, jednozmianowym, w godz. od 7.30 do 15.30 Praca administracyjno - biurowa Praca przy komputerze powyżej 4h, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Narzędzia pracy: telefon, komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, fax,...

Więcej informacji