Naczelnik wydziału

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 120442

Warunki pracy


 • praca administracyjno – biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie Inspektoratu,

 • wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego,

 • konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B,

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro,

 • w trakcie wykonywania czynności kontrolnych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kieruje pracą podległych pracowników poprzez podział zadań, w celu zapewnienia terminowego i prawidłowego przeprowadzania kontroli, załatwiania spraw i wykonywania pozostałych zadań,
 • nadzoruje i prowadzi kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz sporządza protokoły kontroli, w celu dokonywania ustaleń dotyczących zgodności z wymaganiami wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i prawidłowego dokumentowania tych ustaleń,
 • kontroluje pod względem merytorycznym i formalnym przygotowywane projekty dokumentów, w tym decyzji, postanowień i rozstrzygnięć oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć i opinii w sprawach o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym, w celu prawidłowego i terminowego załatwiania spraw,
 • nadzoruje dokonywanie analiz i ocen informacji o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych, w celu ustalenia prawidłowych działań, które należy podjąć dążąc do eliminowania z rynku wyrobów budowlanych niespełniających wymagań,
 • nadzoruje prowadzenie rejestrów i ewidencji, w tym elektronicznych, w celu zapewnienia aktualnych danych i niezwłocznego ich wprowadzania i uzupełniania,
 • nadzoruje sporządzanie wymaganych sprawozdań, zestawień i analiz z działalności wydziału przekazywanych do GUNB i innych organów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze.,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość ustawy o wyrobach budowlanych.
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane.
 • Znajomość procedury administracyjnej i procedury egzekucyjnej.
 • Znajomość prawa przedsiębiorców (rozdział 5).
 • Umiejętność zarządzania ludźmi.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność organizacyjne i koordynowania zadań.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza techniczna z zakresu wyrobów budowlanych oraz prawa budowlanego.