Oddziałowy inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oddziałowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 133558

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, dokonywaniu przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, 


-  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
-  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
-  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
-  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich w celu ustalenia ich aktualnego stanu technicznego oraz potrzeb w zakresie robót mostowych. Opracowuje raporty z tych przeglądów. Rodzaj, ilość oraz terminy przeglądów realizuje na podstawie uzgodnionego z przełożonym harmonogramu,
 • Sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad realizacją przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich wykonywanych przez Zespół Terenowych Inspektorów Mostowych (ZTIM). Prowadzi okresowe szkolenia dla Zespołu Terenowych Inspektorów Mostowych,
 • Analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich pod kątem prawidłowości ich wykonania i poprawności wnioskowanych decyzji technicznych i administracyjnych,
 • Uzgadnia wnioski, zalecenia i propozycje potrzeb do planów bieżącego utrzymania i remontów z przeglądów prowadzonych przez ZTIM. Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich. Uczestniczy w przygotowaniach dokumentacji przetargowych na usługi i roboty budowlane,
 • Weryfikuje dane o drogowych obiektach inżynierskich oraz ich stanie technicznym w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w komputerowym Systemie Gospodarki Mostowej. Przesyła dane ewidencyjne w ustalonych terminach oraz współpracuje przy prowadzeniu Banku Danych Drogowych i innych systemów,
 • Dokonuje okresowej kontroli autostrady w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Ustala warunki przejazdu pojazdów nienormatywnych przez drogowe obiekty inżynierskie. Współpracuje z komórką organizacyjną właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych, w tym w zakresie wyznaczania wojskowej klasy obciążeń obiektów mostowych (klasa MLC).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w działalności związanej z obiektami inżynierskimi
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość pakietu MS-Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM,

Podobne oferty

28 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej

Miejsce pracy: śląskie / Ruda Śląska

Warunki pracy Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym...

Więcej informacji
27 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, polegających na pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych...

Więcej informacji
27 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej

Miejsce pracy: śląskie / Ruda Śląska

Warunki pracy Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym...

Więcej informacji