Referent

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
Referent
Miejsce pracy: Jaworzno
Numer: StPr/23/0465
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań i czynności obejmuje m. in. następujące główne obszary: 1) organizacja i koordynacja wdrażania systemów informatycznych w Urzędzie, 2) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie sprzętu komputerowego, (właściwe rozmieszczenie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy w Urzędzie; właściwa eksploatacja sprzętu oraz terminowe przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji; zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom; zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu nowego sprzętu komputerowego), 3) dbałość o rozwój i eksploatację oprogramowania (wnioskowanie o wprowadzenie zmianw oprogramowaniu; nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach), 4) wykonywanie prac związanych z modyfikacją istniejących oraz doborem nowych programów, 5) planowanie potrzeb i propozycji podziału środków Funduszu Pracy w zakresie realizowanych działań, 6) prowadzenie dokumentacji związanej z komputeryzacją, 7) wykonywanie prac związanych z bieżącą obsługą zainstalowanych systemów informatycznych, 8) zapewnienie bezpieczeństwa danych komputerowych (tworzenie zabezpieczeń dostępowych orazarchiwizacja danych), 9) kontrola przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach autorskich iprawach pokrewnych w zakresie obsługiwanych systemów informatycznych Urzędu, 10) administrowanie stroną internetową Urzędu i stroną BIP, 11) planowanie wydatków na realizację zadań oraz wykorzystanie i wydatkowanie środków publicznychw sposób celowy, oszczędny i terminowy, 12) przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przestrzeganie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, 13) należyte i terminowe załatwianie spraw wnoszonych przez interesantów, 14) sporządzanie korespondencji i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami, 15) udostępnianie informacji publicznej, 16) prawidłowe ewidencjonowanie, przechowywanie i archiwizowanie akt wytworzonych w toku działalności Urzędu, 17) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz z innymi urzędami, instytucjami i organizacjami, 18) wykonywanie zadań i czynności w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym przygotowywanie karty celów i zadań Urzędu, prowadzenie rejestru ryzyk dla celów i zadań Urzędu, przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej, przygotowywanie sprawozdań,a także prowadzenie rejestru dokumentacji systemu kontroli zarządczej oraz bieżąca jej aktualizacja, 19) wykonywanie w uzasadnionych przypadkach, dodatkowych zadań nie objętych zakresem czynności, zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie: wyższe, b) staż pracy :nie dotyczy, c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d) osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, f) nieposzlakowana opinia.2. Wymagania dodatkowe: a) Umiejętności zawodowe: dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows, Windows Serwer, pakietu MS Office, Libre Office, znajomość działania sieci komputerowych LAN/WAN/WLAN, podstawowa znajomość technologii VOIP, podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux, znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanychw systemach informatycznych, znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych (ksero) oraz multimedialnych (rzutnik). b) Predyspozycje osobowościowe: dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i sumienność, komunikatywność, kreatywność, kultura osobista, sprawność sensomotoryczna tj.: ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości), koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, zręczność rąk (sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych), umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi i współdziałania, zdolność planowania i przewidywania skutków, zdolność do pracy w warunkach monotonnych, jak również zdolność do pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do szybkiego uczenia się i chęci poznawania nowych technologii IT, dyspozycyjność, odporność na stres, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Miejsce pracy:

Jaworzno


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Podobne oferty

02 Października 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i współprowadzenie postępowań konkursowych na zawarcie umów w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, przygotowywanie...

Więcej informacji
27 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Miejsce pracy: śląskie / Kobiór

obsługa klienta - przyjmowanie wniosków o przyznanie różnych świadczeń, redagowanie pism urzędowych, zaświadczeń, obsługa korespondencji, obsługa komputera i urzadzeń biurowych, archiwizacja dokumentów. Wymagania inne: wykształcenie średnie,...

Więcej informacji
26 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

Więcej informacji