Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 105247

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji no. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie na stanowisku pracy sztuczne i naturalne

 • stanowisko pracy znajduje się w dziesięciopiętrowym budynku, wyposażonym w trzy windy, brakuje natomiast podjazdów
  oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie: podatku akcyzowego, podatku od gier hazardowych, opłaty paliwowej w celu prawidlowego wymiaru mależności budżetu państwa oraz postępowania dotyczące podatkowych znaków akcycy oraz legalizacyjnych znaków akcyzy.
 • Prowadzi postępowania w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakrsesie podatku akcyzowego w celu weryfikacji przewidziannych przepisami uprawnień.
 • Prowadzi postępowania w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego w celu zagwarantowania ściągalności zobowiązań.
 • Prowadzi czynności sprawdzające, niezastrzeżone dla innych komórek organizacyjnych, w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych.
 • Prowadzi postępowania w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy, pokrycia należności lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, o którym jest mowa w ustawie Prawo energetyczne w celu zapewnienia ochrony interesów skarbu państwa.
 • Prowadzi postępowania w sprawie odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych za zobowiązania podatkowe związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin i opłatą paliwową w celu zagwarantowania ściągalności zobowiązań.
 • Dokonuje urzędowych adnotacji związanych z powstaniem i wykonaniem zobowiązań podatkowych na dokumentach potwierdzających zlożenie zabezpieczenia acyzowego w celu realizacji wymagań procedur podatkowych w tym zakresie.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania zobowiązania podatkowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku
 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresujących.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe