Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Sosnowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 113799

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie korupcją

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stnowiska pracy: I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97



 • wejście do Urzędu wyposażone w podjazd, dostępna winda, drzwi odpowiedniej szerokości,

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poszczególnych piętrach nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłysząch oraz osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia w celu likwidacji zaległości podatkowych bez przymusu administracyjnego
 • Wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne w celu przymusowego egzekwowania zaległości
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji i likwidacji zaległości podatkowych
 • Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
 • Ewidencjonuje udzieloną pomoc publiczną w systemach informatycznych a także rozpatruje wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej w celu potwierdzenia bądź odmowy potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego na żądanie strony
 • Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu ujawniania informacji o dłużnikach wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Prowadzi analizę ryzyka niewykonania zobowiązań podatkowych w celu podjęcia działań zapobiegających ich przedawnieniu i dokonywaniu odpisu zaległości przedawnionych
 • Inicjuje i bierze udzial w postępowaniach wieczysto-księgowych, w tym wnioskuje o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz zmianę zakresu zabezpieczenia w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku podatkowego
 • Monitoruje czynności podejmowane w sądowym postępowaniu egzekucyjnym po zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowej w celu zabezpieczenia Skarbu Państwa
 • Prowadzi postępowania w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa w celu załatwienia wniosku strony

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  02 Lutego 2023

  Przedsiębiorstwo: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań, tj. konkursów ofert, rokowań, postępowań w trybie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

  Więcej informacji
  02 Lutego 2023

  Przedsiębiorstwo: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie...

  Więcej informacji
  31 Stycznia 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

  Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

  Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik proszone są o skontaktowanie się z doradcą klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu.Zakres obowiązków: weryfikacja i porządkowanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji, korespondencji oraz...

  Więcej informacji