Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Żory
Ogłoszenie o naborze Nr 116062

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • zagrożenie korupcją

 • obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z windy, usytuowanej przy wejściu od strony ulicy Wodzisławskiej. Korytarze oraz drzwi na korytarzach posiadają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobom na wózkach. Toalety w budynku nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • ­Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia,
 • ­Wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne,
 • ­Dokonuje wpisów i wykreśleń z rejestru zastawów, prowadzi rejestr zastawów skarbowych,
 • ­Inicjuje i bierze udział w postępowaniach wieczysto-księgowych, w tym wnioskuje o dokonanie wpisu do hipoteki przymusowej oraz zmianę zakresu zabezpieczenia,
 • ­Poszukuje majątku zobowiązanych,
 • ­Monitoruje czynności podejmowane w sądowym postępowaniu egzekucyjnym po zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • Prowadzi postępowania w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiazań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
 • Ewidencjonuje udzieloną pomoc publiczną w systemach informatycznych a także rozpatruje wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej,
 • Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Prowadzi analizę ryzyka niewykonania zobowiazań podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe