Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Mysłowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116862

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) 

 • Zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca związana z koniecznością poruszania się po budynku (3 kondygnacje w starej części budynku i 4 kondygnacje w nowej części budynku),

 • Bariery architektoniczne: w budynku brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych (z parteru nowej części budynku na parter starej części budynku oraz na pozostałe kondygnacje budynku), toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • Budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących  oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje tytulow wykonawczych i zabezpieczeń wierzycieli obcych, rejestruje ewidencje tytułów wykonawczych oraz tytuły wykonawcze do systemu komputerowego, waliduje oraz rejestruje e-tytuły przesłane drogą elektroniczną w celu zagwarantowania ich prawidłowej obsługi w trakcie postępowania.
 • Sporządza oraz ewidencjonuje okresowe zestawienia na potrzeby postępowania egzekucyjnego oraz przekazuje zakończone tytuły wykonawcze do archiwum w celu zapewnienia wlaściwego ich przechowywania i kompletności.
 • Przygotowuje projekty pism i postanowień organu egzekucyjnego dotyczące wlaściwości miejscowej oraz wymogów formalnych nadsyłanych tytułów wykonawczych i zabezpieczeń w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania.
 • Bada prawidłowość otrzymanych tytułow wykonawzcych, zarządzeń zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalność prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia w celu prawidłowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Prowadzi majatkową represję karną w celu wykonania orzeczeń, przyjmuje do składnicy egzekucyjnej depozyty dostarczane przez Sąd na podstawie prawomocnego orzeczenia oraz zwiezione w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z nimi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacja obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie,
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  20 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

  Oferta stażu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykształcenie: min. średnie; obsługa komputera; poprawna komunikacja pod względem językowym zarówno w fomie werbalnej; umiejętność planowania i organizowania swojej pracy; zakres obowiązków:...

  Więcej informacji
  20 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

  Oferta stażu dla osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Wykształcenie: średnie lub wyższe; obsługa komputera; znajomość pakietu Ms office; zakres obowiązków: ewidencjonowanie kosztów, zakupów oraz środków trwałych, nadzór nad...

  Więcej informacji
  20 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

  Oferta stażu dla osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Wykształcenie: średnie lub wyższe; obsługa komputera; znajomość pakietu Ms office; zakres obowiązków: ewidencjonowanie kosztów, zakupów oraz środków trwałych, nadzór nad...

  Więcej informacji