Specjalista

Urząd Statystyczny w Krakowie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Chrzanów
Ogłoszenie o naborze Nr 126876

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i realizuje badania statystyczne
 • Kontroluje, analizuje i weryfikuje wyniki badań
 • Prowadzi prace związane z rejestrowaniem jednostek gospodarki narodowej w rejestrze REGON
 • Współpracuje z innymi organami rejestrowymi w zakresie doskonalenia współdziałania rejestrów urzędowych
 • Obsługuje indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników informacji statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu statystyki i ekonomii.
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o swobodzie gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Znajomość programów wykorzystywanych do rejestracji podmiotów gospodarczych.
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - minimum A2
 • Wiedza z zakresu Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej
 • Znajomość programów obsługujących bazy danych i do analizy danych statystycznych.
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta