Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 136665

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorcy) oraz zagrożenie korupcją.


Stanowisko pracy w Wydziale Zamówień Publicznych usytuowane jest na parterze budynku „A” w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Blok A jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), istnieje konieczność otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Koordynuje zadaniami członków Komisji Przetargowej, wyznacza im zadania i monitoruje ich wykonanie, ponosi pełną odpowiedzialność za wyznaczone zadania nałożone Decyzją Kierownika jednostki i przepisami prawa w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego – w procedurach na dostawy lub usługi o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego.
 • Analizuje i ocenia złożone oferty i inne dokumenty przedstawiane przez wykonawców oraz tworzy i gromadzi dokumentację związaną z badaniem i oceną ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ustala oferty ważne i przygotowuje propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego.
 • Jako Sekretarz przygotowuje dokumentację w postępowaniu wskazaną przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej i pod jego nadzorem – we wszystkich procedurach bez ograniczenia ze względu na przedmiot zamówienia i wartość szacunkową w celu zapewnienia wsparcia Przewodniczącemu Komisji Przetargowej oraz zapewnieniu dodatkowej kontroli w opracowywanej w postępowaniu dokumentacji.
 • Wykonuje, ocenia i kompletuje dokumentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu umożliwienia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakupu potrzebnych towarów oraz usług zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzi ewidencję dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach i na jej podstawie sporządza roczne sprawozdanie w celu przesłania do Urzędu Zamówień Publicznych.
 • We wszystkich prowadzonych postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego, udziela informacji podmiotom zewnętrznym (wykonawcom) w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przygotowuje umowy odpłatne na dostawy oraz usługi zawierane przez Kierownika jednostki w celu należytego zabezpieczenia interesów Komendy oraz zapewnienia zgodności z prawem zawieranych umów.
 • Przygotowuje i prowadzi plan zamówień publicznych w układzie rocznym, a także na bieżąco wprowadza korekty do planów w celu prawidłowego przestrzegania Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Podstawowa umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Dobra znajomość obsługi oprogramowania w zakresie edytora tekstu
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz prac komisji, samodzielność
 • Kreatywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do wymaganej klauzuli
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty

10 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, zagrożenie korupcją . Zakres zadań Nadzoruje całokształt spraw związanych z środkami transportu Wojewódzkiego Inspektoratu, w celu zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z...

Więcej informacji
07 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy...

Więcej informacji