Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Jaworzno
Ogłoszenie o naborze Nr 114557

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,
- wykonywanie badań wymaga wysiłku fizycznego,
- praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie (praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-  wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


-  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Wspólnie z innymi członkami Zespołu Kruszyw, analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych kruszyw oraz mieszanek,
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • Wykonuje badania laboratoryjne kruszyw oraz ich mieszanek,
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby kruszyw w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • Współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek i wykonywania badań terenowych,
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne w celu właściwego ich nadzorowania,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań w celu ich archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.