Starszy Elektroenergetyk Pomiarów i Zabezpieczeń Elektrycznych

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrownia Rybnik

 

Ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:

Starszy Elektroenergetyk Pomiarów i Zabezpieczeń Elektrycznych

Pion Dyrektora Technicznego / Podpion Głównego Inżyniera ds. Utrzymania Ruchu / Wydział Utrzymania Ruchu Urządzeń Elektrycznych i Automatyki

 

Miejsce pracy: Rybnik

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:
 • Kontrolowanie pracy działania pomiarów i zabezpieczeń elektrycznych.
 • Realizowanie planowych przeglądów pomiarów elektrycznych i systemów zabezpieczeń.
 • Realizowanie prac związanych z usuwaniem bieżących usterek w zakresie elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej (EAZ), sterowania i sygnalizacji.
 • Wykonywanie pomiarów profilaktycznych i okresowych (zgodnie z ustalonym harmonogramem) sprzętu kontrolno-pomiarowego i zabezpieczeń oraz rejestracja dokonanych pomiarów w protokołach.
 • Realizowanie prac związanych ze sterowaniami elektrycznymi armatury.
 • Realizowanie prac warsztatowych związanych z naprawą podzespołów i aparatury zabezpieczeniowej (EAZ).
 • Wykonywanie testów systemów zasilania awaryjnego z opracowaniem protokołu.
 • Usuwanie bieżących usterek w blokowych systemach zabezpieczeń i pomiarów elektrycznych.
 • Nadzorowanie stanu technicznego przydzielonego majatku.
 • Konfigurowanie oprogramowania w systemach zabezpieczeń.
 • Proponowanie rozwiązania problemów technicznych nadzorowanych instalacji i urządzeń oraz udział w ich rozwiązaniu.
 • Realizowanie celi określonych dla wydziałowych wskaźników KPI w zakresie przewidzianym dla stanowiska określonych w kwartale.
Kandydaci przystępujący do rekrutacji na powyższe stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
 • Wykształcenie: średnie techniczne.
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy w branży pomiarów i zabezpieczeń elektrycznych w tym w zakresie wysokich napięć.
Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności  i kompetencje:
 • Praktyczna wiedza z zakresu pomiarów i zabezpieczeń elektrycznych CZAZ, MICOM.
 • Praktyczna wiedza dotycząca wyposażenia elektrycznego elektrofiltrów.
 • Praktyczne umiejętności dokonywania napraw aparatury pomiarowej i zabezpieczeń.
 • Znajomość procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
 • Znajomość procesu utrzymaniowego i remontowego w branży.
 • Wiedza techniczna z zakresu budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji, maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych elektrowni cieplnej.
 • Umiejętność analizy przyczyn awarii i zakłóceń oraz interpretacja wyników.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E”.
 • Dokładność, sumienność i terminowość.
 • Odpowiedzialność.
 • Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.
 • Znajomość przepisów i rozporządzeń dot. zasad ogólnych BHP oraz dot. zasad BHP w energetyce. Wysoka kultura BHP.
 • Znajomość zagrożeń i stref niebezpiecznych na terenie elektrowni.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Pracę w stabilnej firmie i miłej atmosferze.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Różnorodny system premiowy.
 • Dodatkowe 4 dni urlopu.
 • Świadczenia z okazji Świąt.
 • System Świadczeń Socjalnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.giekelr@gkpge.pl, pod numerem telefonu +48 32 739 13 59 lub pod adresem siedziby Oddziału Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik.

 1. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 1. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych, którym te dane są powierzane.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium, których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.