Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 129844

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów);
 • kontakt z klientem zewnętrznym;
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; ponadto weryfikuje karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności w zakresie ochrony powietrza w postępowaniach prowadzonych na tym stanowisku oraz na pozostałych stanowiskach prowadzących tego rodzaju postępowania;
 • przygotowuje projekt postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określającego warunki jego realizacji;
 • przygotowuje opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • prowadzi postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska (Tytuł I Dział I, II; Tytuł II Dział II); Kodeks postępowania administracyjnego;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność planowania działań i organizowania pracy własnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • podstawowa wiedza i sprawność w zakresie ogólnie używanych programów komputerowych;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staż absolwencki w administracji publicznej;
 • przeszkolenie z zakresu stosowania obowiązujących przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko

Podobne oferty

27 Listopada 2023

Przedsiębiorstwo: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na 6 piętrze w 10 piętrowym budynku w siedzibie Urzędu przy ul....

Więcej informacji
24 Listopada 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Praca biurowa związana z obsługą sekretariatu, ewidencją elektroniczną korespondencji przychodzącej/wychodzącej, obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Stanowisko pracy wyposażone w...

Więcej informacji
17 Listopada 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest na IV piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu...

Więcej informacji