Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 137691

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę, skaner, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Na stanowisku pracy występują następujące czynniki: nietypowe godziny pracy (dyżur obowiązujący w jednym z dni roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-18.00; w pozostałe dni praca w godzinach: 7.30-15.30). zagrożenie korupcją, oraz permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Stanowisko pracy w Wydziale Doboru i Szkolenia usytuowane jest na I piętrze budynku „I” w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek „I” nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Sprawdza w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych systemach informatycznych oraz w zbiorach prowadzonych przez organy instytucji publicznych, a w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym i Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności informacje o uczestnikach postępowań kwalifikacyjnych oraz porównuje i analizuje dane zawarte w ww. zbiorach i dokumentach pod kątem prawdziwości, zgodności i kompletności, a także analizuje całość dokumentacji każdego kandydata na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, weryfikując spełnianie przez niego wszelkich kryteriów oraz przydatności do służby z uwzględnieniem jednostki pełnienia służby w ramach prowadzonej analizy wakatów celem prawidłowej realizacji procesu doboru i polityki kadrowej przyjętej w garnizonie śląskim.
 • Przygotowuje, gromadzi dane, analizuje zebrany materiał oraz opracowuje na jego podstawie wszelkie informacje statystyczne i stanowiska w sprawach doboru do służby, a także sporządza odpowiedzi na złożone przez kandydatów bądź instytucje nadrzędne zapytania w sprawach jednostkowych, konkretnych postępowań czy też prowadzonego w jednostce procesu rekrutacji celem zadośćuczynienia obowiązkowi informacji.
 • Udziela osobom zainteresowanym służbą w Policji osobistych, telefonicznych oraz pisemnych informacji w zakresie obowiązującej procedury doboru oraz charakteru i specyfiki zawodu, na bieżąco oraz w trakcie organizowanych i prowadzonych spotkań informacyjnych oraz popołudniowych dyżurów komórek doborowych celem wypełnienia obowiązku informacyjnego.
 • Tworzy zbiór danych o kandydacie i wynikach uzyskanych przez niego na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego w Centralnym Rejestrze Doboru Kandydatów, w celu wykonania obowiązków rejestracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi klienta zewnętrznego
 • Znajomość procedury doboru kandydatów do służby w Policji
 • Umiejętność sprawnego korzystania z edytora tekstu i redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Samodzielność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analizowania stanów prawnych i ich oceniania
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania myśli
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczeni o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ww. klauzulą
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • Umiejętność obsługi programów informatycznych CRDK i KSIP
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty

24 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu przy ul. Damrota 16 w Katowicach - wyposażony w podjazd, windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie....

Więcej informacji
22 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy...

Więcej informacji
22 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Policji w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Warunki pracy Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - tylko parter budynku. Stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze. Zakres zadań prowadzi obsługę...

Więcej informacji