Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 136767

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje zagrożenie korupcją i permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP
w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Comiesięcznie ustala wysokość podatku zryczałtowanego oraz podatku dochodowego w celu odprowadzenia zaliczek do Urzędu Skarbowego, sporządza i zatwierdza informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) dla funkcjonariuszy, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników policji, sporządza zbiorcze zestawienie podstaw kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym (PIT 4R), sporządza roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT 8 AR) w celu spełnienia ustawowego obowiązku.
 • Nalicza składki emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy za zwolnionych policjantów bez uprawnień emerytalnych, dokonuje korekt dla policjantów przywracanych do służby w celu prawidłowego rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
 • Sporządza raporty miesięczne dot. rozliczania składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne o należnych składkach społecznych (ZUS RCA), imienne raporty o składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA), imienne raporty o przerwach w przekazywaniu składek (ZUS RSA) i terminowo przesyła je do ZUS w celu prawidłowego rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sprawdza i terminowo przesyła do ZUS dokumenty zgłoszeniowe, ich zmiany oraz korekty w celu prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego policjantów i pracowników.
 • Sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) dla byłych pracowników w celu naliczenia kapitału początkowego będącego podstawą wymiaru emerytur i rent.
 • Sporządza comiesięczne raporty PFRON w celu ich przesłania do Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Znajomość przepisów podatkowych oraz o Systemie Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszu Zdrowia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Obsługa komputera w zakresie pakietu Office
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty

16 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Urząd Statystyczny w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i...

Więcej informacji
06 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd (od strony ul. Reymonta). Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa komputera...

Więcej informacji