Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 114662

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Sokolskiej 65 w Katowicach w części ogólnodostępnej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


 

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole zgodności informacji i oświadczeń składanych przez wytwórców energii elektrycznej w sprawozdaniach potwierdzających dokonanie odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, w tym wydaje stosowne decyzje administracyjne
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wymierzania kar pieniężnych, w związku z nieprzestrzeganiem i nierealizowaniem obowiązków nałożonych przepisami ustaw wprowadzających szczególne rozwiązania służące ochronie interesów odbiorców energii i paliw, a także służące wsparciu niektórych odbiorców.
 • Rozpatruje skarg i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące wprowadzonych środków nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii i paliw oraz szczególnych rozwiązań służących ochronie interesów odbiorców energii i paliw.
 • Przeprowadza weryfikacje wykonania obowiązku podejmowania działań zmierzających do realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru działalności przedsiębiorstw energetycznych w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa wprowadzającymi środki nadzwyczajne
 • Bierze udział w pracach zespołów problemowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej, w kontroli, w dziale finansowym lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • dobra znajomość prawa energetycznego,
 • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • wiedza z zakresu księgowości i finansów,
 • umiejętność oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,
 • umiejętność obsługi MS Excel,
 • wiedza z zakresu raportowania i prezentacji danych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania i argumentowania, rozwiązywania problemów, pracy z trudnym klientem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wyksztalcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne