Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 119941

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie Inspektoratu,

 • wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego,

 • konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B,

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro,

 • w trakcie wykonywania czynności kontrolnych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • bierze udział z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kontrolach działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej I instancji i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w celu wykonania ustalonego rocznego planu kontroli,
 • ustala i dokumentuje stan faktyczny w zakresie działalności podmiotów kontrolnych w celu dokonania oceny zgodności jej działalności z przepisami prawa,
 • ocenia zgodność kontrolowanej działalności z przepisami prawa w celu sformułowania wniosków podsumowujących prawidłowość wykonywania przez podmioty kontrolowane ich ustawowych zadań,
 • przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w obszarze związanym z kontrolą lub audytem, na podstawie przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej lub w nadzorze budowlanym lub w administracji architektoniczno – budowlanej lub w organach kontroli państwowej.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy Prawo budowlane i procedury egzekucyjnej.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe