Wizytator

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Sosnowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 105151

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu trzypiętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach na 1 piętrze. Budynek nie posiada windy osobowej oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami w formach określonych prawem i zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa określonymi przez MEiN celem dokonania oceny i podniesienia jakości ich pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • Prowadzi kontrole w szkołach, przedszkolach i placówkach zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa określonymi przez MEiN oraz potrzebami wynikającymi z bieżącego nadzoru pedagogicznego celem podniesienia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
 • Wydaje zalecenia oraz zgłasza uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzanych czynności w celu podniesienia jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • Nadzoruje realizowanie zaleceń pokontrolnych w nadzorowanej jednostce,
 • Przygotowuje projekty poleceń i wniosków oraz zawiadomień organu prowadzącego szkołę lub placówkę o stwierdzonych istotnych uchybieniach w jej działalności,
 • Sporządza informacje dotyczące realizacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami lub placówkami,
 • Gromadzi i przetwarza dane niezbędne do prawidłowej realizacji zadań,
 • Sporządza plany pracy, analizy, sprawozdania z zakresu realizowanych zadań oraz zamieszcza informacje z pełnionego nadzoru na platformach wymiany informacji obowiązujących w MEiN i KO.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego lub nauczyciel akademicki
 • Ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • W przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość Prawa oświatowego
 • Znajomość Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do ustaw
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów,
 • Doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe